Condicions generals d'us del lloc web informatik.cat


INFORMATIK SC (des d'ara INFORMATIK) amb domicili en Av de França 43, 17481 - Sant Julià de Ramis, Girona, Catalunya  és el titular del lloc web www.informatik.cat, que posa a disposició dels USUARIS continguts de caràcter informatiu sobre les seves activitats.

Les presents condicions generals regeixen única i exclusivament l'ús del lloc web de INFORMATIK per part dels USUARIS que accedeixin al mateix. Les presents condicions generals se li exposen a l'USUARI en el lloc web www.informatik.cat en totes i cadascuna de les pàgines, perquè les llegeixi, imprimeixi o arxivi.

L'accés al lloc web de INFORMATIK implica sense reserves l'acceptació de les presents condicions generals d'ús que l'USUARI afirma comprendre en la seva totalitat. L'usuari es compromet a no utilitzar el lloc web i els serveis que s'ofereixen en el mateix per a la realització d'activitats contràries a la llei ia respectar en tot moment les presents condicions generals

PRIMERA - CONDICIONS D'ACCÉS I ÚS

1.1.- La utilització del lloc web de INFORMATIK no comporta l'obligatorietat d'inscripció de l'USUARI. Les condicions d'accés i ús del present lloc web es regeixen estrictament per la legalitat vigent i pel principi de bona fe comprometent-se l'USUARI a realitzar un bon ús de la web. Queden prohibits tots els actes que vulnerin la legalitat, drets o interessos de tercers: dret a la intimitat, protecció de dades, propietat intel·lectual etc. Expressament INFORMATIK prohibeix els següents:

1.1.1.- Realitzar accions que puguin produir al lloc web a través del mateix per qualsevol mitjà qualsevol tipus de dany als sistemes de INFORMATIK o a tercers.

1.1.2.- Realitzar sense la deguda autorització qualsevol tipus de publicitat o informació comercial directament o de forma encoberta, l'enviament de correus massius ( "spamming") o enviament de grans missatges amb la finalitat de bloquejar servidors de la xarxa ("mail bombing")

1.2.- INFORMATIK podrà interrompre en qualsevol moment l'accés al seu lloc web si detecta un ús contrari a la legalitat, la bona fe o a les presents condicions generals- veure clàusula cinquena.

SEGONA - CONTINGUTS

Els continguts incorporats en aquest lloc web han estat elaborats i inclosos per:

2.1.- INFORMATIK utilitzant fonts internes i externes de tal manera que INFORMATIK únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna.

2.2.- INFORMATIK  es reserva el dret a modificar en qualsevol moment els continguts existents al seu lloc web.

TERCERA -  DRETS D'AUTOR I MARCA

INFORMATIK informa que el lloc web www.informatik.cat els continguts propis, la programació i el disseny del lloc web es troba plenament protegit pels drets d'autor, quedant expressament prohibida tota reproducció, comunicació, distribució i transformació de els referits elements protegits excepte consentiment exprés de INFORMATIK. INFORMATIK utilitza fonts externes per a l'elaboració dels seus continguts en determinades ocasions i també estableix links o hiperenllaços a articles o informacions de tercers citant sempre la font. El legítim titular dels drets d'autor d'aquestes informacions així incloses podrà sol·licitar en qualsevol moment l'eliminació de les referides referències.

QUARTA - JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Les presents condicions generals es regeixen per la legislació espanyola. Són competents per resoldre tota controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions generals els Jutjats de Madrid renunciant expressament l'USUARI a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

CINQUENA

En cas que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions. INFORMATIK podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document el que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos excepte reconeixement exprés per part de INFORMATIK